För företagare

Start / För företagare

Vill ditt företag vara med och utveckla nya lösningar till digitala utmaningar?

Digitaliseringsguiden finns till för att underlätta för kommunerna i deras digitaliseringsresa och ska fungera som en plattform för lärande, inspiration och kunskapsutbyte. Utifrån kommunernas verksamhetsområde finns olika utmaningar där också du som företagare kan bidra med lösningsförslag.

Genom att sprida kunskaper om offentliga verksamheters utmaningar vill vi att regionens näringsliv ska kunna utvidga sin marknad och öka sin innovationsförmåga. Både nya innovativa tjänster och redan befintliga lösningar som skulle kunna lösa en kommunal verksamhetsutmaning är intressanta.

 

Utmaningar

Här kan du se alla befintliga utmaningar. Vill du se nya utmaningar vi inte har lösningar på? Klicka här för att komma till dessa.

Utmaningar

Välj Verksamhetsområde

UTMANING

API-strategier

Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med varandra, har program som kommunicerar med varandra behov av ett protokoll som klargör regler för hur data ska hämtas och lämnas mellan programmen. API:er gör att det blir lättare för digitala tjänster att prata med varandra och […]

UTMANING

Arbeta evidensbaserat och IBIC

Hur gör vi då?  

UTMANING

Ärendehanteringsprocess

Utmaning och bakgrund För att nå en framgångsrik ärendehanteringsprocess är det viktigt att fokuset inte bara ligger på att förenkla handläggningen eller på att lösa det specifika ärendet. Det är viktigt att se våra intressenters behov i sin helhet, inte bara det som framkommer i det specifika ärendet. Genom att lösa våra intressenters behov på […]

UTMANING

Att arbeta med sociala medier

Många kämpar dock med att hitta ett tydlig och konsekvent förhållningssätt i den digitala närvaron då flera medarbetare involveras i uppdraget. Dessutom händer det mycket och i en hög hastighet vilket gör att det är en utmaning att hålla sig uppdaterad.  

UTMANING

Att automatisera processen Ekonomiskt bistånd

Ett antal kommuner har redan automatiserat processen ekonomiskt bistånd och många kommuner vill göra en liknande utveckling.

UTMANING

Att beräkna nytta och effekt

Skaffa dig ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun,

UTMANING

Digital signering/­e-underskrift

Utmaning och bakgrund Senaste åren har kommunerna varit tvungna att accelerera sin digitaliseringsresa, särskild nu med distansarbete till följd av pandemin. Behovet att kunna signera dokument, avtal och protokoll digitalt har ökat. För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter helt på distans krävs många gånger att man kan jobba med e-underskrifter. En digital signering kan både […]

UTMANING

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa, och social isolering ökar med stigande ålder.

UTMANING

Digitalkompetens fas 1

Utmaning och bakgrund Samhället och omvärlden är i ständig och snabb förändring. För kommunerna innebär det här att de kontinuerligt måste arbeta med en utveckling av sina verksamheter för att hänga med, särskilt avseende den snabba digitala utvecklingen. En viktig pusselbit i detta arbete är att öka den digitala mognaden inom organisationen. Förtroendevalda, ledare och […]

UTMANING

Digitalt utanförskap

Utmaning och bakgrund Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad invånarna hinner anpassa sig och det gör att de känner sig utanför. Det är framförallt äldre, funktionshindrade och utrikesfödda som har […]

UTMANING

Fel i nybyggnationer upptäcks när bygget är klart

När vi beställer nya byggnader/fastigheter ställer vi verksamhetsmässiga krav på byggnaden, t ex om ett äldreboende ska upprättas så ställs särskilda krav kopplat till det området. Arkitekt återkopplar normalt med en ritning som ska tolkas av verksamheten, verksamheten är dock inte specialister på ritningar så det är svårt att uppfatta varje detalj. Detta kan resultera i […]

UTMANING

Förutsättningar för automatisering

Utmaning och bakgrund Automatisering av processer inom den kommunala förvaltningen kan leda till stora effektiviseringsvinster. Innan processer kan automatiseras måste det skapas förutsättningar inom verksamheten för att kunna göra det. Denna guide syftar till att ge en inblick i vad man bör tänka på innan man inför möjligheten att kunna automatisera inom sin organisation. Att […]

UTMANING

Hög andel administration inom ekonomi

Ekonomiområdet är ett område som har en hel del automatisering på plats, men det finns fortfarande en stor andel processer eller rutiner som bygger på manuell administration. Den manuella administration består ofta av handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, ett monotont […]

UTMANING

Hög andel administration vid återbetalning av kundfakturor

Idag är det en hög andel manuell administration i processen för återbetalning av pengar till medborgare och företag i de fall där dessa t ex betalat ett för högt belopp till kommunen. Det är mycket handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, […]

UTMANING

Hur får vi en accelererad digitalisering

Hur kan du och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Många modeller brister i tillförlitlighet Styrning utifrån felaktiga antaganden Balansera mellan effektivitet och innovation Styra på evidens och forskning Ta del av andras erfarenheter

UTMANING

Hur hantera digital information långsiktigt?

Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras. Bristande kvalitet i informationen Låg förståelse för en korrekt hantering Hållbar långsiktig hantering av information Möjliggör förädling av data Öka tillgängligheten till data

UTMANING

Hur kan skolsköterskor få mer utrymme att förbättra elevhälsoarbetet?

Utöver medgivande till vaccination administrerar skolsköterskor även ett utskick där man hämtar in ett medgivande till att lagra data som sparas utifrån de hälsosamtal som sker med elever i åk F, 4, 7 samt åk 1 på gymnasiet. Dessa medgivanden har varit i pappersform för samtliga skolor i både Kramfors och Timrå.

UTMANING

Hur kan vi få stöd för vår omställning i vård, omsorg och socialtjänst under Covid-19?

Det kan vara svårt att hitta tillförlitlig information om vilket stöd det finns för att hantera Covid-19 inom vård, omsorg och socialtjänst.

UTMANING

Hur kan vi göra korta ner handläggningstider, öka tillgänglighet och vara mer transparent i arbetet?

Genom att göra ärenden och information digital, är vårt mål att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete. Tanken är att medborgaren enkelt ska hitta planeringsunderlag, kunna göra en ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende. I slutänden gör det att medborgarens ärende kommer att gå snabbare och behöver medborgaren […]

UTMANING

Hur kan vi hantera information på ett säkert sätt i en digital miljö

Information är en av verksamhetens mest strategiska resurser. Ett avbrott i tillgången till information kan vara kritiskt, och felaktig information kan ge allvarliga konsekvenser. Under de senaste åren har hotbilden, kopplad till informationssäkerhet, kraftigt ökat i samhället. Verksamheten hos olika samhällsaktörer har påverkats eller slagits ut till följd av olika incidenter som till exempel it-angrepp […]

UTMANING

Hur kan vi lära oss utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver?

Vi har inte verktygen att bedriva utvecklingsuppdrag utifrån medborgarinvolvering.

UTMANING

Hur kan vi skapa förutsättning för innovation?

Verksamhetens kärnuppdrag och löpande verksamhet slår ofta ut det utforskande arbetet som kräver andra förutsättningar. Risken är stor att verksamheten fastnar i ad-hoc och har svårt att ta idéer vidare för att implementera dessa och skala upp. Ytterligare en risk är att den innovativa verksamheten blir långt från kärnverksamheten som gör att den har svårt […]

UTMANING

Hur kan vi skapa möjligheter att testa och implementera världsfärdsteknik inom äldreomsorgen?

Det finns en utbredd entusiasm för innovation i verksamheterna. Ett hinder är ett ofta fragmenterat innovationssystem som gör att innovationsverksamheten är relativt frånkopplad den löpande verksamheten. Aktörer driver ofta innovation utifrån snäva problemformuleringar, otillräckligt samordnade över gränser med bristande kontinuitet och kortfristig extern finansiering. Det är svårt att testa och implementera innovationer som relaterar till […]

UTMANING

Hur ställer vi om från en manuell till en automatiserad process?

Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt. Hanteringen har blivit allt mer automatisk men potentialen till effektivisering har inte nyttjats fullt ut.

UTMANING

Introducera nya medarbetare

Sättet som en ny person introduceras till organisationen, kollegor, och sina arbetsuppgifter är inte bara viktiga för deras produktivitet, utan avgör till stor del också deras engagemang. Forskning visar att 33% av nyanställda beslutar sig redan första veckan om de tänker stanna (eller inte) på lång sikt i företaget. Men utmaningen är mycket större än […]

UTMANING

Kompetensförsörjning till medarbetare

Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov? Beslut utgår ej ifrån behov. Bristfällig processkartläggning. Hindrar utvecklingen. Tveksamma initiativ som leder till onödiga kostnader. Utebliven målbild. Medarbetare får verktyg att möta framtidens utmaningar Verksamheten kan erbjuda service och värde

UTMANING

Likvärdig utbildning för elever

Min skoldag Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som […]

UTMANING

Ökad service och tillgänglighet med hjälp av digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen innebär nya möjligheter att möta behov samtidigt som krav och efterfrågan på ökad service och tillgänglighet hos medborgaren ökar. I dagsläget är det ett stort gap mellan behov och lösningar där kreativa idéer kan bana vägen för nya lösningar.

UTMANING

Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för specialpedagogerna och det blir svårt att planera sitt arbete. Om man vänder på detta perspektiv och istället jobbar proaktivt med screening kan man skapa bättre förutsättningar för specialpedagogen […]

UTMANING

Rekrytera medarbetare

Hur kan vi på ett enkelt sätt visa på lediga jobb och rekrytera medarbetare?

UTMANING

Säker digital kommunikation

Utmaning och bakgrund Säker digital kommunikation, som ofta förkortas SDK, riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra. Varje dag utbyts mängder av information mellan kommuner och regioner, statliga myndigheter och privata utförare i handläggningen av […]

UTMANING

Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika kommunikationskanaler och IT-system används, utan samordning eller utbyte av information. Den kommunala servicen upplevs därför ofta som icke-sammanhållen och krånglig. […]

UTMANING

Samverkan med externa parter

En del uppdrag och projekt görs i samverkansform som kräver helt nya arbetssätt och metoder för att lyckas. Det handlar om nya sätt att kommunicera då team arbetar på distans eller har ansvarsområden som överlappar.

UTMANING

Snabbare i arbete och praktik

Rekrytering tar tid och måste göras ordentligt om resultatet ska bli lyckat. Det är viktigt att medborgare och arbetsgivare hittar en väg att mötas och upptäcka varandra för att tillgodose ett ömsesidigt behov, anställning och skapa värde i vardagen.

UTMANING

Utskick av post/brev är resurskrävande

Att skicka traditionell fysisk post till medborgare och företag innebär ofta en administrativ börda för verksamheten, stora processer så som ekonomi har ofta en automatiskt hantering av postutskick via t ex en utskriftstjänst från tredjepart men många mindre och medelstora verksamheter i kommuner och myndigheter sköter dessa postutskick helt manuellt.

UTMANING

Väcka intresse hos kandidater inför anställning

Hur kan vi som verksamhet nå ut till kandidater på ett effektivitet och värdeskapande sätt? Hur kan vi genom digitaliseringens möjligheter skapa ett medmänskligt möte i digital miljö som vi upplever är gott nog?

UTMANING

Värdeskapande lov- och byggnadsprocess

Genom fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet formas värdeskapande process för lov- och byggnadsärenden.

Olösta utmaningar

Genom att sprida kunskaper om offentliga verksamheters utmaningar vill vi att regionens näringsliv ska kunna utvidga sin marknad och öka sin innovationsförmåga.

1. Öka effektiviteten

Verksamhetsöverskridande

2. Digitala legitimationer

Verksamhetsöverskridande

3. Digitalt distansarbete

Ledning, styrning & HR

4. Digitala workshops och konferenser

Ledning, styrning & HR

5. Digitala nationella prov

Skola

6. Från pilot till breddinförande

Ledning, styrning & HR

7. Personalakter

Ledning, styrning & HR

8. Arbetsmetoder inom Socialtjänst

Hälsa, vård och omsorg


Kontakta oss

Personuppgifter