Utmaning och bakgrund

Samhället och omvärlden är i ständig och snabb förändring. För kommunerna innebär det här att de kontinuerligt måste arbeta med en utveckling av sina verksamheter för att hänga med, särskilt avseende den snabba digitala utvecklingen. En viktig pusselbit i detta arbete är att öka den digitala mognaden inom organisationen. Förtroendevalda, ledare och medarbetare måste få en ökad förståelse för den digitala utvecklingen och skapa gemensamma arbetssätt och riktlinjer för sin egen organisation. Detta blir än mer fördelaktigt om dessa arbetssätt och riktlinjer också kan fattas gemensamt och kommunöverskridande inom länet.

Det är en utmaning att styra och leda utvecklingen med stöd av teknik, det på grund av att vi tolkar “digitalisering” olika. Men att vara medveten om vilka utmaningar och vilka styrkor en verksamhet och organisation har och att agera utifrån dessa leder till att organisationens kollektiva kompetens och förmåga ökar. 

Målsättning/målbild

Förtroendevalda och personer i ledande befattning, men också medarbetare ska utveckla en gemensam förståelse för digital utveckling och ett gemensamt språk för att kunna styra och leda sina organisationer.

Horisontella Kriterier

Digitaliseringens påverkan utifrån de tre horisontella perspektiven: Jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering, samt miljö

  • Jämställdhet: Det aktiva arbetet med tillgänglighet och arbete för att motverka utanförskap bidrar också till ökad jämställdhet och inkludering samt skapar möjlighet att ge bättre förutsättningar för olika språk eller andra behov. Den digitala mognaden behöver därför höjas och arbetas med aktivt.

Den digitala mognaden behöver därför höjas och arbetas aktivt med.

  • För att höja den digitala mognaden krävs att förutsättningarna för kompetenshöjning möjliggörs på så sätt att vikarier tas in och teknisk utrustning och språkstöd tillgängliggörs. Målgruppsanpassning av utbildningsinsatserna krävs.
  • Verksamhetens förutsättningar behöver beaktas i planeringen av utbildningsinsatsen, individen behöver se värdet och kommunikationen är viktigt inför genomförandet.
  • Insatserna behöver vara väl förankrade i ledning. Chefernas kompetens och incitament för insatsen behöver säkras före genomförandet.
  • Införandeprocessen är viktig om digitaliseringen ska få de värden som det är tänkt. Tillexempel behövs användarstödet finnas på plats.
  • Likabehandling och ickediskriminering: Ett aktivt arbete för ökad tillgänglighet och minskat utanförskap bidrar också till en ökad jämställdhet och inkludering. Det kan också leda till bättre förutsättningar att ge stöd på olika språk och hjälp med andra behov. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med den digitala mognaden.
  • Digital kompetens ur ett miljöperspektiv: I digitaliseringsstrategin är det viktigt att ta hänsyn till miljöperspektivet. En ökad digitalisering medför till exempel minskat pappersanvändande, men ger samtidigt ett ökat bruk av datahallar.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på respektive kommuns personella resurser. Om kompetens saknas hos den egna personalen, kan man behöva upphandla konsultstöd för detta under tiden man genomför en kompetensvridning i sin organisation. Det kan finnas behov av ta in externa kompetenser, som exempelvis forskare som studerar digitalisering i samhället, med fokus på offentlig sektor.

Arbetsmiljö

Med hjälp av digitaliseringen skapas många möjligheter för förbättrad arbetsmiljö. Ett införande av tex RPA-robotar kan minska de repetitiva arbetsuppgifterna till ett minimum. Vilket är utvecklande för organisation och medarbetare.