Utmaning
Digitalkompetens fas 1
Samhället och omvärlden är i ständig och snabb förändring. För kommunerna innebär det här att de kontinuerligt måste arbeta med en utveckling av sina verksamheter för att hänga med, särskilt avseende den snabba digitala utvecklingen.

Utmaning och bakgrund

Samhället och omvärlden är i ständig och snabb förändring. För kommunerna innebär det här att de kontinuerligt måste arbeta med en utveckling av sina verksamheter för att hänga med, särskilt avseende den snabba digitala utvecklingen. En viktig pusselbit i detta arbete är att öka den digitala mognaden inom organisationen. Förtroendevalda, ledare och medarbetare måste få en ökad förståelse för den digitala utvecklingen och skapa gemensamma arbetssätt och riktlinjer för sin egen organisation. Detta blir än mer fördelaktigt om dessa arbetssätt och riktlinjer också kan fattas gemensamt och kommunöverskridande inom länet.

Det är en utmaning att styra och leda utvecklingen med stöd av teknik, det på grund av att vi tolkar “digitalisering” olika. Men att vara medveten om vilka utmaningar och vilka styrkor en verksamhet och organisation har och att agera utifrån dessa leder till att organisationens kollektiva kompetens och förmåga ökar. 

Målsättning/målbild

Förtroendevalda och personer i ledande befattning, men också medarbetare ska utveckla en gemensam förståelse för digital utveckling och ett gemensamt språk för att kunna styra och leda sina organisationer.

Horisontella Kriterier

Digitaliseringens påverkan utifrån de tre horisontella perspektiven: Jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering, samt miljö

 • Jämställdhet: Det aktiva arbetet med tillgänglighet och arbete för att motverka utanförskap bidrar också till ökad jämställdhet och inkludering samt skapar möjlighet att ge bättre förutsättningar för olika språk eller andra behov. Den digitala mognaden behöver därför höjas och arbetas med aktivt. Den digitala mognaden behöver därför höjas och arbetas aktivt med.
  • För att höja den digitala mognaden krävs att förutsättningarna för kompetenshöjning möjliggörs på så sätt att vikarier tas in och teknisk utrustning och språkstöd tillgängliggörs. Målgruppsanpassning av utbildningsinsatserna krävs.
  • Verksamhetens förutsättningar behöver beaktas i planeringen av utbildningsinsatsen, individen behöver se värdet och kommunikationen är viktigt inför genomförandet.
  • Insatserna behöver vara väl förankrade i ledning. Chefernas kompetens och incitament för insatsen behöver säkras före genomförandet.
  • Införandeprocessen är viktig om digitaliseringen ska få de värden som det är tänkt. Tillexempel behövs användarstödet finnas på plats.
 • Likabehandling och ickediskriminering: Ett aktivt arbete för ökad tillgänglighet och minskat utanförskap bidrar också till en ökad jämställdhet och inkludering. Det kan också leda till bättre förutsättningar att ge stöd på olika språk och hjälp med andra behov. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med den digitala mognaden.

Digital kompetens ur ett miljöperspektiv:  I digitaliseringsstrategin är det viktigt att ta hänsyn till miljöperspektivet. En ökad digitalisering medför till exempel minskat pappersanvändande, men ger samtidigt ett ökat bruk av datahallar.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på respektive kommuns personella resurser. Om kompetens saknas hos den egna personalen, kan man behöva upphandla konsultstöd för detta under tiden man genomför en kompetensvridning i sin organisation. Det kan finnas behov av ta in externa kompetenser, som exempelvis forskare som studerar digitalisering i samhället, med fokus på offentlig sektor.

Arbetsmiljö

Med hjälp av digitaliseringen skapas många möjligheter för förbättrad arbetsmiljö. Ett införande av tex RPA-robotar kan minska de repetitiva arbetsuppgifterna till ett minimum. Vilket är utvecklande för organisation och medarbetare.

Förväntad resultat av utbildningar inom digital mognad

 • Att vara trygg i digitala verktyg och i nya arbetsprocesser
 • Att medarbetarna är med i verksamhetsutveckling
 • Högre förståelse för digitalisering av verksamheter
 • Samlande krafter kring att lösa de utmaningar som man står inför
 • Effektivare verksamhetsutveckling

Vanligt ställda frågor, FAQ

Varför är utbildning av digital mognad nödvändig?

Alla offentliga verksamheter ska vara tillgängliga digitalt i första hand, och för det krävs utvecklade och nya kompetenser som tillgodoser tilliten till kommunikation både inom den egna organisationen och gentemot invånarna.

Vilka funktioner behöver samverka i den interna organisationer för att lyckas bra med kompetensutveckling?

Dialogen kring målgrupper görs med fördel tillsammans HR och organisationens ledning.

Varför behöver kommunerna mäta sin digitala mognad?

För att få kunskap om våra förutsättningar för förändringsarbetet, och förstå vilka insatser som krävs. Men även för att se progressen framåt.

Vilka resurser och kompetenser behöver man för att kunna leda och styra viktiga förändringar inom digital mognad?

Förändringsledning och projektledning och kommunikation är några av de viktiga kompetenserna.

Hur får man en långsiktig effekt?

Genom att arbeta med förändringsledning.

Lösningar

LÖSNING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, DiMiOS Sundsvall kommun

Introduktion Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik blir allt viktigare, liksom verksamheters förmåga att kontinuerligt utveckla arbetssätt och medarbetare. För att utveckla och förbättra arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering påbörjade Sundsvalls kommun ett samarbete med SCDI och Göteborgs universitetet kring digital mognad under 2018. Sundsvall har årligen, och på lite olika sätt mätt, samtalat krig […]

LÖSNING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, Örnsköldsviks kommun

Introduktion I Örnsköldsvik antog kommunfullmäktige, KF Digitaliseringspolicyn i juni 2018 och den stakar ut förhållningssätt och riktning. Policyn utgår från perspektiven trygghet, kompetens, ledarskap, hållbarhet och innovation. I samband med förankringsprocessen för policyn identifierades att perspektiven kompetens och ledarskap som en framgångsfaktor i att realisera policyn. Utvecklingen inom området går snabbt och för att lyckas […]

LÖSNING

Checklista för målgruppsanpassning med tips på kommunikationsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion  Identifiera målgrupper: Vilka målgrupper finns i organisationen? Hur många målgrupper passar bra? Ska vi klustra målgrupper? Finns det ett värde i att hantera målgrupper i en turordning? Ska någon målgrupp användas som resurs i det fortsatta genomförandet? Skapa en kommunikationsplan och förslag på innehåll: Vilka är målgrupperna? Vem bör vara avsändare av informationen i […]

LÖSNING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion Vi har valt att göra en gemensam utbildningsaktivitet på en chefsdag, med chefer på alla nivåer som målgrupp 1. En webbmodul genomförs av cheferna där vi ser efterföljande workshop som ett viktigt moment. I workshopen diskuteras frågeställningarna från e-modulen i mindre grupper av chefer. Gruppindelningen kan variera mellan organisationer men bör baseras på hur […]

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun

Introduktion En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån https://digitalkompetens.instante.se/. Sedan ges kompletterande utbildningsinsatser och andra angelägna insatser inom området ledning […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *