Utmaning
Säker digital kommunikation
Säker digital kommunikation, som ofta förkortas SDK, riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra.

Utmaning och bakgrund

Säker digital kommunikation, som ofta förkortas SDK, riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra.
Varje dag utbyts mängder av information mellan kommuner och regioner, statliga myndigheter och privata utförare i handläggningen av ärenden och beslut. Allt mer av kommunikationen med medborgare sker också digitalt. Detta skapar nya utmaningar kopplade till informationssäkerhet, då det ofta handlar om känslig och konfidentiell information som tillexempel vård- och behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregister.

Externa krav och regelverk gör att vi som kommun behöver säkerställa att vi har säkra lösningar för att kunna kommunicera med våra medborgare utifrån deras behov.

Det finns därför ett stort behov av att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av känslig information i offentlig sektor. Med manuella flöden är det svårt att hitta rätt mottagare och att faktiskt veta att informationen når fram. Det finns också en risk för att informationen blir liggande eller kommer på avvägar. Det behövs en stabil, säker och gemensam infrastruktur som kan användas av alla berörda aktörer.
Flera kommuner, regioner och myndigheter har infört eller håller på att införa säkrare lösningar och system för säkra meddelanden i sina lokala verksamheter. Problemet är att dessa lokala lösningar inte fungerar tillsammans. Det saknas också en källa till att hitta säkra mottagaruppgifter och ett sätt att säkerställa avsändande part.

Genom att ta fram gemensam infrastruktur för till exempel adressuppgifter och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationerna kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, skapas förutsättningar för ett säkrare informationsutbyte. De lösningar som tas fram inom respektive kommun ska vara kompatibla med Ineras SDK projektet.

Förväntad resultat efter att ha skapat SDK inom organisationen

  • Känslig information om medborgare skickas på ett säkert sätt
  • skapar förtroende och tillit till offentlig förvaltning.
  • Säker digital kommunikation bidrar till att kommunens informationshantering når upp till mål som hög effektivitet, kvalitet och säkerhet.
  • ökad säkerhet i kommunikation av framförallt sekretessreglerad information, såväl internt som externt.
  • effektiviserar ärendehantering
  • Flera ärenden kan handläggas på kortare tid
  • färre felskickade meddelanden
  • ska känna trygghet i att rätt information når rätt mottagare.
  • Medarbetare ska känna trygghet i att kommunicera digitalt.
  • Införandet ska även leda till att antalet pappersbevarande aktiviteter bör minska i kommunens verksamheter.

Målsättning/målbild

Tidigare har kanaler som fax och brev använts för att förhindra att känslig information hamnar i fel händer. Nu ska dessa ersättas med digital och säker meddelandeöverföring. Känslig information om medborgare ska skickas på ett säkert sätt, vilket skapar förtroende och tillit till offentlig förvaltning.

Införandet av säker digital kommunikation ska möjliggöra att kommunens informationshantering når upp till mål som; hög effektivitet, kvalitet och säkerhet. Hanteringen av framförallt känslig och konfidentiell information, så väl internt som externt ska ske på ett säkrare sätt, något som är grundläggande i en förbättrad ärendehanteringsprocess.

Fler ärenden kan handläggas på kortare tid, färre meddelanden skickas fel och tryggheten i att rätt information når rätt mottagare ökar. Medarbetare ska känna trygghet i att kommunicera digitalt. Införandet ska även leda till att antalet pappersbevarande aktiviteter bör minska i kommunens verksamheter.

Horisontella kriterier

Jämställdhet: Säker digital kommunikation handlar om tillit och förtroende. Det är viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar digitala tjänster. Vi arbetar för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle.

Likabehandling och icke-diskriminering: Säker digital kommunikation kan påverka likabehandling och icke-diskriminering. Ökad tillgänglighet av säkra lösningar för kommunikation kan bidra till att fler kan kommunicera med kommunen. Säker digital kommunikation bidrar till att skydda den personlig integriteten. Personlig integritet är en mänsklig rättighet och en viktig demokratifråga. Individers säkerhet är också viktig för samhällets säkerhet.

Miljö: En säker digital kommunikation bidrar till både minskad pappersanvändning och posthantering. Ökad digital kommunikation leder också till minskat resande och totalt sett leder detta till en positiv miljöeffekt i form av minskat klimatavtryck.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på vilken kompetensprofil personalen inom respektive kommun har. Saknar en kommun informationssäkerhetssamordnare, GDPR experter, eller annan kompetens med relevant utbildning, samt egen drift kommer konsultstöd att behövas upphandlas för den tiden man genomför en kompetensvridning inom sin organisation.

Kontaktuppgifter

Mikael Fredin
Informationssäkerhetssamordnare
mikael.fredin@ornskoldsvik.se

Lösningar

LÖSNING

Arbetsgång vid införande SDK

Introduktion Vid osäkerhet kring kommunikation och informationshantering eller svårighet att följa regulatoriska krav uppstår oftast ett behov av en säker meddelande hantering. I denna vägledning vill vi hjälpa till med stöd för ett smidigt införande och en trygg förändring till ett nytt digitalt arbetssätt. Här finns information om hur man utreder om det finns ett […]

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Behov – säker digital kommunikation samt lösning för säkra digitala möten

Introduktion Utmaning: vi behöver kunna kommunicera med våra medborgare och intressenter på ett säkert digitalt sätt. Pandemiåren har eskalerat behovet av digital kommunikation, och många medarbetare och medborgare upplever att de digitala verktygen förenklar och underlättar vår vardag. Vi behöver därför se till att vi har säkra lösningar som både uppfyller externa krav och våra […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *