Utmaning och bakgrund

Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad invånarna hinner anpassa sig och det gör att de känner sig utanför.

Det är framförallt äldre, funktionshindrade och utrikesfödda som har svårt med denna förändring. I Västernorrland och Nordanstig är befolkningen både i genomsnitt äldre, har lägre utbildningsgrad och vi har högre andel utrikesfödda.

Enligt Internetstiftelsens rapport (2021) är det så många som var tredje person som är 76 år eller äldre som inte använder internet alls. Bland grundskoleutbildade och funktionshindrade använder var femte person inte internet alls.

Den låga utbildningsgraden i länet, i kombination med demografiska faktorer så som ålder gör att hundratals, potentiellt tusentals människor idag inte kan nyttja den digitala offentliga servicen. Arbete med det digitala utanförskapet har identifierats som viktigt av såväl regeringen som regionen.

Målbild/målsättning

Att äldre, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning får, utifrån sina förutsättningar, tillgång till digital offentlig service som underlättar deras vardag och skapar högt förtroende och tillit till den offentliga förvaltningen.

Horisontella kriterier

Internetstiftelsens rapport visar att äldre personer, personer med funktionsvariation samt utrikesfödda ibland står utanför det digitala samhället.  Det handlar om dels tillgång till internet, digital teknik samt kunskapen att använda den. Det bör finnas ett landsbygdsperspektiv på det digitala utanförskapet och ett analogt alternativ måste kunna erbjudas till de som inte har förutsättningar att ta del av kommunens tjänster digitalt.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på kompetensprofilen hos respektive kommuns egna medarbetare – man kan behöva upphandla konsultstöd för detta under tiden man genomför en kompetenshöjning inom sin organisation. Det kan finnas behov av tillgång till externa tjänster, exempelvis forskare som studerar digitalisering i samhället, med fokus på offentlig sektor. 

Förväntad resultat

  • Fler har tillgång till digitala tjänster
  • Fler kan ta del av kommunernas verksamheter
  • Ökat lärande hos de som ska lära de som utanför
  • Ökar tillgängligheten

Kontaktuppgifter

Dennis Moström
Digitaliseringsstrateg
dennis.mostrom@ornskoldsvik.se

Vanligt ställda frågor, FAQ

Vad krävs i form av utvecklings- och förvaltningskompetens för att minska digitalt utanförskap?

Det krävs att man på lokal nivå utvecklar sina affärsmodeller för att bygga ut bredband till alla. Från centralt håll måste man förstå hur den verkligheten ser ut. Bra initiativ behöver mer än treårig projektfinansiering. För att det ska lyckas behövs kvalitativ uppföljning. För att vi ska börja fatta det, så måste vi ändra på den tankemodell vi utgår ifrån, den som handlar om att vi behöver nya idéer när vi i stället behöver återanvända bra idéer.

Hur planerar och genomför man lösning för digitalutanförskap?

Det är olika beroende på lösning. Behöver mer förståelse för vad som är och driver på det digitala utanförskapet.