Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika kommunikationskanaler och IT-system används, utan samordning eller utbyte av information.  Den kommunala servicen upplevs därför ofta som icke-sammanhållen och krånglig. Många vårdnadshavare förväntar sig en högre kvalitet och mer moderna lösningar än vad som finns idag. 

Sundsvalls kommun har arbetat fram ett lösningsförslag i form av “Skolportalen”, som är en sammanhållen digital service inom skola. Under kommunens arbete med att förstå vårdnadshavarens resa genom förskola/skola har ett behov av en mer sammanhållen, digital service framträtt tydligt. En sådan skulle göra det lättare för vårdnadshavaren att göra rätt från början i alla ärenden, något som skapar trygghet och sparar tid för både familjerna och personalen. Därför har ett förslag om en digital plattform formats, där information, e-tjänster och olika system/kanaler för kommunikation mellan skola/hem samlas – Sundsvalls kommuns skolportal.   

Med en effektiv sammanhållen skolportal kan man förvänta sig:  

 1. Att vårdnadshavare har tillgång till information i samma plattform som skolpersonal 
 2. Skolans planering 
 3. Administrativ besparing
 4. Skolsköterskor sparar tid vid medgivandeinsamling inför vaccinering och vårdmöten 
 5. Sparar tid och pengar, Ystad sparar 10 000 pappersark i samband med skolstart. Lärare kan fokusera på undervisning istället att dela ut, påminna och samla in blanketter. Hämtat från: Digital skolstart i Ystad 
 6. Kvalitetssäkring av underskrifter från personer som har den juridiska vårdnaden, pappersblanketter kan innebära att fel person har skrivit under. Hämtat från: Digital skolstart i Ystad
 7. Centralisering av information. Lättare för lärare, bespisningspersonal, administratörer med flera att ta del av information från ett och samma (digitala) ställe. 
 8. Samlad bild för vårdnadshavare 
 9. Bättre och snabbare administration 
 10. Årshjulet – vårdnadshavaren får reda på vad som behöver göras under året  
 11. Planeringsöversikt – Stöd till vårdnadshavare att planera   
 12. Översiktsbild av barnets skolgång  
 13. Ökad trygghet för vårdnadshavare med samlad, individanpassad och proaktiv information 
 14. En tydlig kanal minskar riskerna för att vårdnadshavare missar information 
 15. Efterfrågad möjlighet till självservice dygnet runt blir möjlig