Hur kan vi skapa möjligheter att testa och implementera världsfärdsteknik inom äldreomsorgen?

Det finns en utbredd entusiasm för innovation i verksamheterna. Ett hinder är ett ofta fragmenterat innovationssystem som gör att innovationsverksamheten är relativt frånkopplad den löpande verksamheten. Aktörer driver ofta innovation utifrån snäva problemformuleringar, otillräckligt samordnade över gränser med bristande kontinuitet och kortfristig extern finansiering. Det är svårt att testa och implementera innovationer som relaterar till frågor om omvärldsanalys, kompetens, ledarskap, tillgång på aktuell evidens, men också tid, resurser och upphandling är frågor som försvårar. Inte allt för sällan uppstår juridiska hinder som hindrar test och implementering av ny välfärdsteknik inom äldreomsorgen