utmaningar

UTMANING

Ärendehanteringsprocess

Utmaning och bakgrund För att nå en framgångsrik ärendehanteringsprocess är det viktigt att fokuset inte bara ligger på att förenkla handläggningen eller på att lösa det specifika ärendet. Det är viktigt att se våra intressenters behov i sin helhet, inte bara det som framkommer i det specifika ärendet. Genom att lösa våra intressenters behov på […]

UTMANING

Digitalt utanförskap

Utmaning och bakgrund Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad invånarna hinner anpassa sig och det gör att de känner sig utanför. Det är framförallt äldre, funktionshindrade och utrikesfödda som har […]

UTMANING

Digital signering/­e-underskrift

Utmaning och bakgrund Senaste åren har kommunerna varit tvungna att accelerera sin digitaliseringsresa, särskild nu med distansarbete till följd av pandemin. Behovet att kunna signera dokument, avtal och protokoll digitalt har ökat. För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter helt på distans krävs många gånger att man kan jobba med e-underskrifter. En digital signering kan både […]

UTMANING

Digitalkompetens fas 1

Utmaning och bakgrund Samhället och omvärlden är i ständig och snabb förändring. För kommunerna innebär det här att de kontinuerligt måste arbeta med en utveckling av sina verksamheter för att hänga med, särskilt avseende den snabba digitala utvecklingen. En viktig pusselbit i detta arbete är att öka den digitala mognaden inom organisationen. Förtroendevalda, ledare och […]

UTMANING

Förutsättningar för automatisering

Utmaning och bakgrund Automatisering av processer inom den kommunala förvaltningen kan leda till stora effektiviseringsvinster. Innan processer kan automatiseras måste det skapas förutsättningar inom verksamheten för att kunna göra det. Denna guide syftar till att ge en inblick i vad man bör tänka på innan man inför möjligheten att kunna automatisera inom sin organisation. Att […]

UTMANING

Säker digital kommunikation

Utmaning och bakgrund Säker digital kommunikation, som ofta förkortas SDK, riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra. Varje dag utbyts mängder av information mellan kommuner och regioner, statliga myndigheter och privata utförare i handläggningen av […]

UTMANING

Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika kommunikationskanaler och IT-system används, utan samordning eller utbyte av information. Den kommunala servicen upplevs därför ofta som icke-sammanhållen och krånglig. […]

UTMANING

API-strategier

Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med varandra, har program som kommunicerar med varandra behov av ett protokoll som klargör regler för hur data ska hämtas och lämnas mellan programmen. API:er gör att det blir lättare för digitala tjänster att prata med varandra och […]