[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

API-strategier

Förmågan att utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt ökar kommunernas innovationstakt, omställningsförmåga och kapacitet.  Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med...

Hur kan vi hantera information på ett säkert sätt i en digital miljö

Att information hanteras säkert är viktigt för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder. Information är en av verksamhetens mest...

Att beräkna nytta och effekt

Skaffa dig ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun,

Utskick av post/brev är resurskrävande

Att skicka traditionell fysisk post till medborgare och företag innebär ofta en administrativ börda för verksamheten, stora processer så som ekonomi har ofta en automatiskt hantering av postutskick via t ex en utskriftstjänst från tredjepart men många mindre och...

Samverkan med externa parter

En del uppdrag och projekt görs i samverkansform som kräver helt nya arbetssätt och metoder för att lyckas. Det handlar om nya sätt att kommunicera då team arbetar på distans eller har ansvarsområden som överlappar.

Hur ställer vi om från en manuell till en automatiserad process?

Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt. Hanteringen har blivit allt mer automatisk men potentialen till...

Hur kan vi skapa förutsättning för innovation?

I dagsläget är det svårt att få utrymme att bedriva innovation. Verksamhetens kärnuppdrag och löpande verksamhet slår ofta ut det utforskande arbetet som kräver andra förutsättningar. Risken är stor att verksamheten fastnar i ad-hoc och har svårt att ta idéer vidare...

Hur hantera digital information långsiktigt?

Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras. Bristande kvalitet i informationen Låg förståelse för en korrekt hantering...