[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika...

Likvärdig utbildning för elever

Min skoldag Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas...

Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Läskunnighet är grunden till allt lärande, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i de flesta ämnen. Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för...

Hur kan skolsköterskor få mer utrymme att förbättra elevhälsoarbetet?

I Timrå kommun har man i en pilot infört en automatiserad process för medgivande av vaccination. Vaccination sker enligt skolhälsovårdens basprogram i åk 2, 5 och 8. Utöver medgivande till vaccination administrerar skolsköterskor även ett utskick där man hämtar in ett...