[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika...

API-strategier

Förmågan att utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt ökar kommunernas innovationstakt, omställningsförmåga och kapacitet.  Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med...

Väcka intresse hos kandidater inför anställning

Hur kan vi som verksamhet nå ut till kandidater på ett effektivitet och värdeskapande sätt? Hur kan vi genom digitaliseringens möjligheter skapa ett medmänskligt möte i digital miljö som vi upplever är gott nog?

Att arbeta med sociala medier

För många verksamheter är det idag självklart att arbeta med sociala medier och de flesta använder någon social plattform på ett eller annat sätt. Många kämpar dock med att hitta ett tydlig och konsekvent förhållningssätt i den digitala närvaron då flera medarbetare...

Hur kan vi hantera information på ett säkert sätt i en digital miljö

Att information hanteras säkert är viktigt för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder. Information är en av verksamhetens mest...

Likvärdig utbildning för elever

Min skoldag Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas...

Att beräkna nytta och effekt

Skaffa dig ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun,

Rekrytera medarbetare

Hur kan vi på ett enkelt sätt visa på lediga jobb och rekrytera medarbetare?

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre. Digital teknik, ibland kallad välfärdsteknik, används alltmer som ett komplement för att öka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefinnande. Forskning...

Fel i nybyggnationer upptäcks när bygget är klart

När vi beställer nya byggnader/fastigheter ställer vi verksamhetsmässiga krav på byggnaden, t ex om ett äldreboende ska upprättas så ställs särskilda krav kopplat till det området. Arkitekt återkopplar normalt med en ritning som ska tolkas av verksamheten,...

Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Läskunnighet är grunden till allt lärande, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i de flesta ämnen. Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för...

Värdeskapande lov- och byggnadsprocess

Genom fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet formas värdeskapande process för lov- och byggnadsärenden.

Utskick av post/brev är resurskrävande

Att skicka traditionell fysisk post till medborgare och företag innebär ofta en administrativ börda för verksamheten, stora processer så som ekonomi har ofta en automatiskt hantering av postutskick via t ex en utskriftstjänst från tredjepart men många mindre och...

Samverkan med externa parter

En del uppdrag och projekt görs i samverkansform som kräver helt nya arbetssätt och metoder för att lyckas. Det handlar om nya sätt att kommunicera då team arbetar på distans eller har ansvarsområden som överlappar.

Hög andel administration vid återbetalning av kundfakturor

Idag är det en hög andel manuell administration i processen för återbetalning av pengar till medborgare och företag i de fall där dessa t ex betalat ett för högt belopp till kommunen. Det är mycket handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En...

Hur ställer vi om från en manuell till en automatiserad process?

Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt. Hanteringen har blivit allt mer automatisk men potentialen till...

Hur kan skolsköterskor få mer utrymme att förbättra elevhälsoarbetet?

I Timrå kommun har man i en pilot infört en automatiserad process för medgivande av vaccination. Vaccination sker enligt skolhälsovårdens basprogram i åk 2, 5 och 8. Utöver medgivande till vaccination administrerar skolsköterskor även ett utskick där man hämtar in ett...

Hög andel administration inom ekonomi

Ekonomiområdet är ett område som har en hel del automatisering på plats, men det finns fortfarande en stor andel processer eller rutiner som bygger på manuell administration. Den manuella administration består ofta av handpåläggning i IT-system av repetitiv och...

Hur kan vi skapa förutsättning för innovation?

I dagsläget är det svårt att få utrymme att bedriva innovation. Verksamhetens kärnuppdrag och löpande verksamhet slår ofta ut det utforskande arbetet som kräver andra förutsättningar. Risken är stor att verksamheten fastnar i ad-hoc och har svårt att ta idéer vidare...

Kompetensförsörjning till medarbetare

Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov? Beslut utgår ej ifrån behov. Bristfällig processkartläggning. Hindrar utvecklingen. Tveksamma initiativ som leder till onödiga kostnader. Utebliven målbild.   Medarbetare får...

Introducera nya medarbetare

Att hitta, rekrytera rätt och behålla medarbetare hamnar ofta i topp när sälj- och HR-chefer listar de största och dyraste utmaningarna med att bygga effektiva team. Men faktum är att själva introduktionen av nya medarbetare på arbetsplatsen ? så kallad onboarding ?...

Hur hantera digital information långsiktigt?

Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras. Bristande kvalitet i informationen Låg förståelse för en korrekt hantering...

Hur får vi en accelererad digitalisering

Hur kan du och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Många modeller brister i tillförlitlighet Styrning utifrån felaktiga antaganden   Balansera mellan effektivitet och innovation Styra på evidens och forskning Ta del av andras...

Snabbare i arbete och praktik

Rekrytering tar tid och måste göras ordentligt om resultatet ska bli lyckat. Det är viktigt att medborgare och arbetsgivare hittar en väg att mötas och upptäcka varandra för att tillgodose ett ömsesidigt behov, anställning och skapa värde i vardagen.