Lösning

Metod & Verktyg

Verktyg för att skala upp resultat
Vår förmåga att ta tillvara framgångsrika projekt är avgörande för att uppnå effektivitet och hållbarhet i ett samhälle som präglas av snabb förändring. Men trots att vi utgår från goda exempel och best pratice är det svårt att förverkliga tidigare succeer i bred skala. För att nyttoeffekter ska bli varaktiga behövs ett nytt sätt att tänka och agera.
Re-Solve består av en serie av workshops där aktörer själva reflekterar över och utvärderar befintliga projekt och aktiviteter för att, baserat på utvärderingen, arbeta fram visioner, strategier och handlingsplaner för att skala projekt till önskvärd nivå och omfattning. Re-Solve antar ett systematiskt förhållningssätt och kan anpassas till olika kontexter. Målet är att uppnå en effektiv och relevant skalningsprocess på lokal nivå. Re-Solve är ett verktyg som:
  • formar en gemensam syn och förståelse av skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • introducerar olika dimensioner och vägval för skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • betonar lärande, hållbarhet och etik som nyckelfaktorer för skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • stärker samverkan över ämnes- och sektorsgränser kring skalningsprocesser
  • flyttar ägarskapet av skalningsprocesser från externa till interna aktörer