Lösning

Ledning, styrning & HR

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Härnösands kommun
Vi har valt att göra en gemensam utbildningsaktivitet på en chefsdag, med chefer på alla nivåer som målgrupp 1. En webbmodul genomförs av cheferna där vi ser efterföljande workshop som ett viktigt moment.

Introduktion

Vi har valt att göra en gemensam utbildningsaktivitet på en chefsdag, med chefer på alla nivåer som målgrupp 1. En webbmodul genomförs av cheferna där vi ser efterföljande workshop som ett viktigt moment. I workshopen diskuteras frågeställningarna från e-modulen i mindre grupper av chefer. Gruppindelningen kan variera mellan organisationer men bör baseras på hur man skapar ett kreativt samtal med nytänkande, inspiration och kunskapsöverföring bland gruppdeltagarna.

Målgrupp två är medarbetarna i verksamheten. Här kommer målgrupp 1 att vara drivande i genomförandet med möjlighet att anpassa genomförandet för sin personalgrupp. Grundtanken är att alla genomför samma e-modul och att man skapar möjlighet för en workshop på exempelvis en arbetsplatsträff. Workshopen dokumenteras och materialet sammanställs och ligger sen till grund för steg 2, en fortsättningsutbildning som planeras vara mer målgruppsanpassad än steg 1.

Förutsättningar

Budskap om nyttan och värdet i att genomföra utbildningsinsatsen från högste beslutsfattare, kan vara en kommundirektör eller förvaltningschef. Viktigt också att budskapet innehåller ett varför denna utbildningsinsats är viktigt för organisationen.

Planera genomförandet så det passar in i organisationens årshjul med övriga aktiviteter. Analysera om och vilka målgrupper som finns samt om det finns behov för målgruppsanpassningar.

“Den röda tråden”, om möjligt skapa eller håll en befintlig. En utbildningsinsats som finns i ett sammanhang skapar bättre förutsättningar för en förflyttning av verksamheten än en engångsinsats eller ett inspirationstillfälle.

Skapa en organisation för utbildningsinsatsen. Organisationen behöver inte vara omfattande men värdefullt om det finns resurser inom HR och IT som håller ihop och leder utbildningsinsatsen samt att det finns ett stort gehör hos ledningspersoner.

Intern nytta

Ökad säkerhet och kunskap hos beslutsfattare på olika nivåer när det gäller att fatta beslut om digitala lösningar.

Skapar ett gemensamt mindset för hur organisationen ser möjligheter i digitalisering och kan omsätta det i den egna verksamheten. Nya arbetssätt växer fram i takt med att vi använder den teknik som finns och utvecklas.

Extern nytta

Leveransen från organisationen till medborgare/invånare/kunder ökar i kvalité och omfattning i takt med att den digitala mognaden ökar i samhället, hos offentlig verksamhet och hos individer.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *