LÖSNINGAR

LÖSNING

Ärendehanteringsprocess, Sundsvalls kommun

Introduktion Vad kan vi automatisera? Varje behov (ur intressentens perspektiv) som kan lösas utan att ett ärende behöver registreras för handläggning, innebär effektivisering i tid och resurser. Jämför med den handläggardrivna processen ovan – var kan vi göra besparingar i manuell administration och handläggning genom att använda målbildens lösningar? Till att börja med kan rätt […]

LÖSNING

Kursmeny för tredje åldern*, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Kommuner kan inte erbjuda des medborgare generell utbildning för personer som inte finns inom deras verksamheter. Idén är därför att sammanställa och marknadsför de aktörer som redan finns i samhället och visa upp denna ”meny” av utbildare för de personer som vi möte i våra verksamheter eller helt enkelt de som efterfrågar olika former […]

LÖSNING

E-legitimation-AB Svenska Pass, Sollefteå kommun

Introduktion AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Tillitsnivå 4 kan likställas med den högsta nivån inom eIDAS, ”High” Med denna e-legitimation kan medborgare säkert autentisera sig mot offentliga sektor e-tjänster. Digitala utanförskapet drabbar särskilt äldre, personer med funktionsnedsättning, individer […]

LÖSNING

Biblioteksbuss, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Genom att göra biblioteket mobilt kommer andemeningen i bibliotekslagen att kunna nås på ett bättre sätt. Biblioteksbussen är ett bibliotek som kan stanna till på vilken plats som helst i kommunen och är redo för in och utlåning MEN också för att guida våra medborgare till förståelse för samhällets digitala tjänster och kanske mer […]

LÖSNING

Digital salong, Sollefteå kommun

Introduktion Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen svenskarna och internet 2020, […]

LÖSNING

Digidelcenter, Kramfors kommun

Introduktion Digidelcenter är ett initiativ sprunget ur Digidelnätverket som skapades med projektmedel 2018. Verksamheten ska vara behovsdriven och uppfattas lika oavsett kommun i Sverige. Ett Digidelcenter ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla och en nod för kommunal medborgarservice för digital delaktighet samt ingå i ett nationellt kvalitetsarbete. Förutsättningar Digidelcenter har i dagsläget 23 deltagande […]

LÖSNING

Digitala coacher, Örnsköldsviks kommun

LÖSNING

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun Vi såg ett stort behov av att införa en e-signatur som en tjänst på kommunen för att kunna fortsätta vår digitala resa framåt. Införandet av e-signatur kommer att ge oss möjligheter att utveckla och förenkla för både medborgare och medarbetare. Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av […]

LÖSNING

Dokumentsignering med Open ePlatform

Introduktion Open ePlatform är inledningsvis utvecklad i det strukturfondsstödda projektet RIGES, ett samverkansprojekt mellan kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. RIGES står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänst Samverkan, projektet hade som mål att utveckla e-tjänster som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet. Utöver bygglov strävade projektet också […]

LÖSNING

Gemensamt framtagen checklista för verksamheterna

Introduktion av checklistan Behöver handlingen verkligen signeras?​ Vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift? Kan det lösas på annat sätt än med underskrift?​ Godtas e-underskrift?​ Finns aktuell dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan för handlingen?​ Finns aktuella arkiv-regler?​ Finns det en befintlig e-tjänst?​ Webb-formulär/pdf-formulär från webben​ Hur ser flödet, processen för […]

LÖSNING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun

Introduktion En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån https://digitalkompetens.instante.se/. Sedan ges kompletterande utbildningsinsatser och andra angelägna insatser inom området ledning […]

LÖSNING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion Vi har valt att göra en gemensam utbildningsaktivitet på en chefsdag, med chefer på alla nivåer som målgrupp 1. En webbmodul genomförs av cheferna där vi ser efterföljande workshop som ett viktigt moment. I workshopen diskuteras frågeställningarna från e-modulen i mindre grupper av chefer. Gruppindelningen kan variera mellan organisationer men bör baseras på hur […]

LÖSNING

Checklista för målgruppsanpassning med tips på kommunikationsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion  Identifiera målgrupper: Vilka målgrupper finns i organisationen? Hur många målgrupper passar bra? Ska vi klustra målgrupper? Finns det ett värde i att hantera målgrupper i en turordning? Ska någon målgrupp användas som resurs i det fortsatta genomförandet? Skapa en kommunikationsplan och förslag på innehåll: Vilka är målgrupperna? Vem bör vara avsändare av informationen i […]

LÖSNING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, Örnsköldsviks kommun

Introduktion I Örnsköldsvik antog kommunfullmäktige, KF Digitaliseringspolicyn i juni 2018 och den stakar ut förhållningssätt och riktning. Policyn utgår från perspektiven trygghet, kompetens, ledarskap, hållbarhet och innovation. I samband med förankringsprocessen för policyn identifierades att perspektiven kompetens och ledarskap som en framgångsfaktor i att realisera policyn. Utvecklingen inom området går snabbt och för att lyckas […]

LÖSNING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, DiMiOS Sundsvall kommun

Introduktion Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik blir allt viktigare, liksom verksamheters förmåga att kontinuerligt utveckla arbetssätt och medarbetare. För att utveckla och förbättra arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering påbörjade Sundsvalls kommun ett samarbete med SCDI och Göteborgs universitetet kring digital mognad under 2018. Sundsvall har årligen, och på lite olika sätt mätt, samtalat krig […]

LÖSNING

RPA

Introduktion Mjukvarurobotar (RPA) som kan arbeta i gränssnitt som en människa kan göra, är ett snabbt sätt att skapa automatiserade integrationer mellan system som saknar integration. Detta genom att roboten arbetar mot applikationen via användargränssnittet (skärmen) på samma sätt som en människa gör. En robot kan dessutom effektivt arbeta i tekniska gränssnitt (API) och integrationer […]

LÖSNING

Behov – säker digital kommunikation samt lösning för säkra digitala möten

Introduktion Utmaning: vi behöver kunna kommunicera med våra medborgare och intressenter på ett säkert digitalt sätt. Pandemiåren har eskalerat behovet av digital kommunikation, och många medarbetare och medborgare upplever att de digitala verktygen förenklar och underlättar vår vardag. Vi behöver därför se till att vi har säkra lösningar som både uppfyller externa krav och våra […]

LÖSNING

Arbetsgång vid införande SDK

Introduktion Vid osäkerhet kring kommunikation och informationshantering eller svårighet att följa regulatoriska krav uppstår oftast ett behov av en säker meddelande hantering. I denna vägledning vill vi hjälpa till med stöd för ett smidigt införande och en trygg förändring till ett nytt digitalt arbetssätt. Här finns information om hur man utreder om det finns ett […]

LÖSNING

Skolportalen – sammanhållen digital service inom skolan

LÖSNING

Sundsvalls kommuns API-strategier

Introduktion Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår. Den digitala upplevelsen ut mot medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar eller andra intressenter är också viktig och något som […]

LÖSNING

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad process klarar också ökade volymer utan resurstillskott. De frigjorda resurserna kan till exempel användas till att förstärka barnavården och hantera […]

LÖSNING

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Som ett stöd i att säkra en långsiktigt hållbar förvaltning av verksamhetens information/data så har vi tagit fram en informationsförvaltningsmodell som ett verktyg för verksamheten. Läs mer och ta del av modellen

LÖSNING

Får jag direktupphandla?

Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Den interaktiva vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten i samarbete med Konkurrensverket och uppdaterades i februari 2018.

LÖSNING

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Exemplet i korthet Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun erbjuder en digital lösning vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är den sökande som själv registrerar alla uppgifter. Handläggningen sker därefter av med hjälp av en robot. Innovationen möjliggör att den sökande får besked inom 24 timmar och kan därmed att fokusera på det som gör skillnad, nämligen […]

LÖSNING

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i Office 365 för en enkel användarupplevelse. Instruktionsvideo på engelska   

LÖSNING

Idébok från Skaraborgs innovationssluss

För att engagera och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna har detta häfte tagits fram. Här listas ett urval av exempel på utmaningar som det arbetats med inom innovationsledarskapsutbildning, vardagsförbättringar samt kommunövergripande arbeten. Några idéer är fortfarande på idéstadiet medan andra redan är implementerade.  

LÖSNING

Mäta innovationsförmåga i verksamheten

Organizations need to know how prepared they are to support and nurture innovation. We’ve iterated on our Innovation Readiness Assessment Tool to include some of our latest insights. The Innovation Readiness tool focuses on three areas: Leadership Support — assesses strategic alignment, resource allocation and the business portfolio. Organization Design — focuses on team empowerment, […]

LÖSNING

Kom igång med ditt vardagslärande!

– Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, utan något som sker en eller några gånger per år, och då ofta i traditionellt, fysiskt kursformat. Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn […]

LÖSNING

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka trösklarna genom att erbjuda en gratis utbildningsplattform med korta innehållsdelar som berör våra […]

LÖSNING

Spel om informationshantering och arkiv

Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv.

LÖSNING

Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Sydarkivera publicerar utbildningarna öppet så att verksamma inom kommunal sektor kan ta del av dem.  

LÖSNING

Introduktion till automatiserad handläggning

Ta del av film om automatiserad handläggning

LÖSNING

Innovationsguiden

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser […]

LÖSNING

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked. kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets modellbibliotek: https://fjl-modellbibliotek.boverket.se/  

LÖSNING

Snabbare etablering och integration av nyanlända

@wrk är ett digitalt verktyg (app) som ställer de jobbiga och nödvändiga frågorna som underlättar integration, allt i syfte att förbereda nyanlända och utrikesfödda på att jobba och bo i Sverige. Förenklat handlar det om ett digitalt ”körkort” via en app för Smartphones. Lärande och aktivitet sker i dag i mobilen och den används i […]

LÖSNING

Modell för praktik- och subventionerad anställning

Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har ett processverktyg tagits fram. Verktyget består av en klickbar PDF-fil, med länkar till dokument och websidor som är relaterade till de olika stegen i praktikprocessen: före, under och efter praktik. Innehållet består av relevant information i form av mallar, checklistor, filmer […]

LÖSNING

Automatisering av ekonomiskt bistånd i Uppsala

Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen.

LÖSNING

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?

Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma testarbete generellt, vilket vi ser kan medföra en större kvalitet i våra leveranser. För att inte skapa en för stor förändring, vill […]

LÖSNING

Räkna besparingen på din e-tjänst med E-kalkyl

E-kalkyl är en gratis webbtjänst som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e-tjänst. Du får också reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen. Så här funkar det Fyll i uppskattningar för din tjänst. Har du inga egna siffror så finns […]

LÖSNING

Socialjouren – e-tjänst för akuta problem

I Halland erbjuds individer med sociala problem stöd vid akuta situationer utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider. Guide och innehåll kring hur du som arbetar inom socialtjänsten kan ta fram en e-tjänst för att stötta individer som har sociala problem utanför din ordinariearbetstid. Individer som behöver stöd från socialtjänsten är i dagsläget hänvisad till verksamhetens arbetstider. Det […]

LÖSNING

Innovationsvänlig upphandling

Fördelar med funktionskrav Att uttrycka identifierade behov som en önskad funktion låser inte leveransen eller utförandet, till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt utan möjliggör för leverantörerna att bestämma hur lösningen ska se ut. Den som upphandlar öppnar upp för alternativa lösningar (alternativa anbud) och kan på så sätt få nya eller innovativa lösningar. Krav […]

LÖSNING

Innovationsupphandling

När det gäller innovation i upphandling är det viktiga att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplat till verksamhetens behov. Då kan det offentliga nå en högre måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Innovationsupphandling handlar om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller […]

LÖSNING

Implementering av välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik ställer särskilda krav på socialtjänsten när det gäller planering, kompetens och samverkan. För att digitaliseringen ska leda till varaktig förändring och […]

LÖSNING

Behovsdriven utveckling – en vägledning

Målen med behovsdriven utveckling är ytterst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en effektivare verksamhet i […]

LÖSNING

Film om välfärdsteknik 2030

Kommunerna i Stockholms län har tagit fram en målbild kring välfärdsteknik i form av en kort film. Filmen är ett verktyg för socialtjänst och digitaliseringsenheter att diskutera kring vilka strategiska satsningar och långsiktiga investeringar vi behöver göra.  

LÖSNING

Process för personuppgiftsincident

Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt gått förlorade eller ändrats röjts till någon obehörig. Obs! Det spelar ingen roll om […]

LÖSNING

Vägledning för nyttorealisering

Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering

LÖSNING

Digital konsultation inom Folktandvården – Västra Götaland

Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande. Ett utvecklingsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland mellan Allmäntandvård och Specialisttandvård, i samarbete med VGR-IT och Loudnbright AB, i syfte att utvärdera utrustningen i den kliniska vardagen samt definiera […]

LÖSNING

Hur får vi in evidensbaserad praktik i Individens behov i centrum (IBIC) – Götene kommun

Götene kommun har spelat in en film som visar vad EBP innebär och hur det kan gå till rent konkret i verksamheten. I filmen ingår även tydliggörande pedagogik. Efter varje scen finns efterföljande diskussionsfrågor som kan användas på APT eller liknande möten. Syftet med utvecklingsdagen och filmen är att starta ett lärande om hur vi […]

LÖSNING

Utveckling på särskilda boenden

Ett förändrat arbetssätt är inte bara att lära sig nya program. Det innebär även attitydförändringar, perspektivförändringar och framförallt att få tid att diskutera med andra och få chansen att lära sig från andras perspektiv. Därför har vi i projekt eGO, Göteborgs Stad, tagit fram detta arbetsmaterial för ett stöd för fortsatt diskussion. Tanken är att […]

LÖSNING

Upphandling av välfärdsteknik – SKL

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling. För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. […]

LÖSNING

Ett kunskapsstöd för digitala insatser utifrån forskning, praktik, juridik och etik

Folkhälsomyndighetens har tagit fram ett kunskapsstöd

LÖSNING

Nationella parters stöd och underlag för kommunal vård, omsorg och socialtjänst

Digital vård & omsorg är en informations- och stödportal. Här presenteras en sammanställning av alla tillgängliga nationella stöd och underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Alla stöd och underlag är kategoriserade efter verksamhetsområde, målgrupp och delområde inom Vision e-hälsa 2025. Kan bidra till att uppfylla mål 3 Hälsa och välbefinnande för […]

LÖSNING

Digitaliseringsstrategi – Tanums kommun

En digitaliseringsstrategi från Tanums kommun

LÖSNING

Verktyg för att skala upp resultat

Vår förmåga att ta tillvara framgångsrika projekt är avgörande för att uppnå effektivitet och hållbarhet i ett samhälle som präglas av snabb förändring. Men trots att vi utgår från goda exempel och best pratice är det svårt att förverkliga tidigare succeer i bred skala. För att nyttoeffekter ska bli varaktiga behövs ett nytt sätt att […]

LÖSNING

Svarskarta för sociala medier – Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har tagit fram en svarskarta för sociala medier, som våra redaktörer ska kunna ta stöd av. Den är inspirerad av Kreafons och Axboms svarskartor, men anpassad för deras kommun.

LÖSNING

Mätning av digital mognad – DiMiOS

LÖSNING

Metodik som sänker trösklarna

Metodiken är ett underlag som syftar till att underlätta förståelse för och dialoger gällande verksamhetsutveckling utan att ersätta befintliga styrdokument, modeller och metoder. Att sänka trösklarna för att komma igång helt enkelt. Inom Sundsvalls kommun har vi tagit fram en arbetsmetodik för att kommunens verksamheter lättare ska kunna orientera sig i och hålla ihop de […]

LÖSNING

Digitaliseringsstrategi – Södertälje kommun

En digitaliseringsstrategi från Södertälje kommun.

LÖSNING

Verktyg för digital arbetsmiljö – Statens veterinärmedicinska anstalt

På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt och mycket en självskattning. Tanken i dagsläget är att sätta baskrav som alla medarbetare behöver klara. Sedan är det väldigt beroende på var man […]

LÖSNING

KLASSA, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

LÖSNING

Film om förbättring av fastighetsgränser

På ett lättsamt sätt förmedla information om arbetet med att förbättra fastighetsgränser.

LÖSNING

Min skoldag – utvärderingsverktyg

Min skoldag – Ett verktyg som hjälper elever att förstå när de lär sig och trivs som bäst i skolan Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som är viktigt för att trivas, må bra och lära. Förhoppningen är att eleven får en ökad förståelse för vad som […]

LÖSNING

Digitaliseringssnurran

Detta verktyg ger en indikation på vilka investeringar, kostnader och bruttoeffektiviseringar (i monetära termer) som kan förväntas vid ett införande av digitala tjänster, ett och fem år efter själva införandet. Resultatet visas som en graf och för den som önskar även i tabellform. I verktyget finns förinställda schablonvärden, som är baserade på fallstudier och statistik från t ex SCB och Kolada.

LÖSNING

Arbetsförmedlingens rekryteringsguide på din webbplats

Guide för hur offentlig verksamhet kan lägga upp och installera en digital guide på webbplatsen. Guiden gör det möjligt att göra geografiska sökningar baserat på yrke och få förslag på vilken rekryteringsmetod som passar bäst för dig. Förslaget grundar sig på statistik och prognoser som är dagsaktuella för arbetsmarknaden. På så sätt kan du bli […]

LÖSNING

VR för att inspektera och kravställa nybyggnation

Visualisera en kommande nybyggnation i 3D för att kunna göra en digital inspektion redan i ritningsstadiet, för att kunna upptäcka eventuella fel eller korrigeringar innan själva byggandet startat.

LÖSNING

Kartlägga läsförmågan hos elever

Med verktyget Lexplore kan man genomföra en screening av samtliga elever när skolan startar, efter screeningen får pedagogerna ett underlag för hur läsförmågan ser ut klass för klass så att elever som visar lässvårigheter kan få rätt stöd direkt från skolstart. Så här kan det gå till: Samtliga elever går läsa en kort text framför […]

LÖSNING

Film om hur Lexplore fungerar i praktiken

LÖSNING

Upphandling – tidig dialog

Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får upphandlande myndigheter en bättre bild av vilka lösningar som finns eller kan utvecklas. Det kan leda till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. Det vi kallar tidig dialog är en del av det förarbete som alltid bör […]

LÖSNING

Experimentell lärandemiljö

Att skapa en experimentell lärandemiljö där teammedlemmar reflekterar över arbetsprocessen för att förbättras under utvecklingsuppdraget.

LÖSNING

Uppnå effektivare och snabbare processer genom automatisering med stöd av robot (RPA)

Att automatisera en process handlar inte enbart om att införa en teknisk lösning, utan det handlar lika mycket om att se över nuvarande arbetssätt och processer. Det är viktigt att förstå att automatiseringen kommer att innebära förändringar jämfört med hur man jobbar idag och att man talar öppet om det med hela arbetsgruppen. På grund […]

LÖSNING

Medgivande till vaccination

Skolsköterskorna ägnar mycket arbetstid till administration kring medgivande av vaccination, arbetstid som bättre kan användas till värdeskapande arbete med eleverna. Lösningen är att utveckla en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Timrå och Kramfors kommun har utvecklat en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Dessa medgivanden har varit i pappersform tidigare. De har […]

LÖSNING

Mina meddelanden – digital säker post

Skicka post digitalt istället för fysiskt I Sverige finns det en nationell tjänst för att skicka post digitalt istället för det traditionella fysiska kuvertet. Via tjänsten Mina meddelanden kan myndigheter och kommuner skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Genom att skicka post digitalt kan man erbjuda bättre service, minska kostnader och spara resurser. Och […]

LÖSNING

Handbok för sociala medier – Linköpings kommun

Denna handbok ska vara ett stöd för dig i ditt arbete med sociala medier. Från första tanke till vart enda steg under din närvaro i sociala medier. Riktar sig till alla medarbetare, och inte enbart kommunikatörer.

LÖSNING

Digibarometer – en workshop om digital mognad – Lantmäteriet

Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att kommunen ska kunna skapa samsyn om sin digitala mognad. Workshopen passar lika bra för ledningsgrupper som för andra arbetsgrupper inom ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som gruppen diskuterar både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar ca 7 h att genomföra och kan delas […]

LÖSNING

Innovationstest – SKL

Hur går det till? Innovationstestet är öppet för alla offentliga organisationer. Här kan ni välja att göra testet eller bara titta på resultaten. Testet kan göras på tre nivåer: Övergripande för hela organisationen För en enhet- eller avdelning På individnivå, själv eller i grupp Efter genomgånget test får du tillgång till dina svar och har […]

LÖSNING

Ställ miljökrav och sociala krav i upphandling – Upphandlingsmyndigheten

Här hittar du alla hållbarhetskrav som är utarbetade av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med expertgrupperna inom våra olika produktområden. Genom att klicka dig igenom sex steg kan du enkelt skräddarsy ditt förfrågningsunderlag och ladda hem de hållbarhetskrav du önskar använda i din upphandling. För att kunna ladda hem kraven behöver du registrera dig med din e-postadress i […]