[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Lösningar

  • Filtrera på kategori

Skolportalen – sammanhållen digital service inom skolan

Sundsvalls kommun arbetat fram lösningsförslag “skolportelen” för en sammanhållen digital service inom skola.  Lätt att göra rätt - enklare skoladmin för vårdnadshavare?: Slutrapport Introduktion Skolportalen Skolportalen kan beskrivas som en röd tråd genom barnens...

Sundsvalls kommuns API-strategier

Lösningsförslag till digitaliseringsguiden för utmaningen API-strategi är att använda Sundsvalls kommuns API-strategi.  Läs mer: Sundsvalls kommuns API-strategi  Introduktion Sundsvalls API-strategi Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler...

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad...

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Information, eller data, är en av de viktigaste tillgångarna inom våra verksamheter. Därför är det av stor vikt att all information/data förvaltas på ett strukturerat och långsiktigt sätt som säkerställer kvalitet och tillgång till den över tid. Som ett stöd i att...

Får jag direktupphandla?

Skapa tydlighet om det är möjligt att direktupphandla eller ej. Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Den...

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Förenkla och effektivisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd När Trelleborgs kommun digitaliserade sin ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd ökade de tillgängligheten och förenklade processen för invånarna. Men den största skillnaden är nog ändå...

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

Att effektivt hitta tider för och planera in möten med externa parter, direkt i Office 365. FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i...

Idébok från Skaraborgs innovationssluss

Tillvarata medarbetarnas idéer och innovationer för att skapa nya och förbättrade lösningar för att medborgares behov, såväl idag som i framtiden. För att engagera och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna har...

Mäta innovationsförmåga i verksamheten

Verktyget ger dig en nulägesbild av verksamhetens förmåga att implementera innovativa arbetssätt. Organizations need to know how prepared they are to support and nurture innovation. We’ve iterated on our Innovation Readiness Assessment Tool to include some of our...

Kom igång med ditt vardagslärande!

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram...

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper.

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka...

Spel om informationshantering och arkiv

Genom att använda e-lärande når verksamheten ut till fler på ett effektivt sätt. Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv. Länk till spelet: http://www.arkiveramera.se/

Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Effekten förväntas vara att chefer och handläggare i kommunerna känner sig trygga med en helt digital ärendehantering med digital signering/stämplar. Detta tror vi är en viktig förutsättning för att verksamheterna ska kunna arbeta i en helt digital kedja Sydarkivera...

Innovationsguiden

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: - förstå er utmaning ur användarens perspektiv - förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser "rätt" problem - arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren För...

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked. kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets...

Snabbare etablering och integration av nyanlända

Bidra till att underlätta integration och minska onödiga kulturkrockar både på arbetsplatser och i hyresrätter i Sverige. @wrk är ett digitalt verktyg (app) som ställer de jobbiga och nödvändiga frågorna som underlättar integration, allt i syfte att förbereda...

Modell för praktik- och subventionerad anställning

Öka förutsättningen för att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning. Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har ett processverktyg tagits fram. Verktyget består av en klickbar PDF-fil, med länkar till dokument...

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?

Högre kvalitet i våra leveranser i it-projekt Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma...

Räkna besparingen på din e-tjänst med E-kalkyl

E-kalkyl är en gratis webbtjänst som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e-tjänst. Du får också reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen. Så här funkar det 1. Fyll i uppskattningar för din tjänst. Har du inga...

Socialjouren – e-tjänst för akuta problem

I Halland erbjuds individer med sociala problem stöd vid akuta situationer utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider. Guide och innehåll kring hur du som arbetar inom socialtjänsten kan ta fram en e-tjänst för att stötta individer som har sociala problem utanför...

Innovationsvänlig upphandling

Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Det går att använda funktionskrav i de flesta upphandlingar. Det betyder därmed inte att alla...

Innovationsupphandling

Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Det kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation inom ett verksamhetsområde. När det gäller...

Implementering av välfärdsteknik

För att bidra till en ökad användning av digital teknik i kommunal omsorg, har Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park AB producerat denna Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik. Vägledningen har tillkommit för att utgöra ett stöd för alla som arbetar med...

Behovsdriven utveckling – en vägledning

Vägledningen för behovsdriven utveckling har tagits fram för att vara ett stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling. Vägledningen beskriver hur en organisation kan identifiera, analysera och utvärdera behov...

Film om välfärdsteknik 2030

Stockholm visualiserar och kommunicerar viljeriktning för välfärdsteknik som värdeskapare. Kommunerna i Stockholms län har tagit fram en målbild kring välfärdsteknik i form av en kort film. Filmen är ett verktyg för socialtjänst och digitaliseringsenheter att...

Process för personuppgiftsincident

Kvalitets- och patientsäkerhet vid personuppgiftsincidenter. Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen,...

Vägledning för nyttorealisering

Att bidra till kunskap och metod för att göra en plan för nyttorealisering vid digitaliseringsinitiativ. Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering

Digital konsultation inom Folktandvården – Västra Götaland

Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande. Ett utvecklingsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland mellan...

Utveckling på särskilda boenden

Öka jämlikheten på särskilda boenden Ett förändrat arbetssätt är inte bara att lära sig nya program. Det innebär även attitydförändringar, perspektivförändringar och framförallt att få tid att diskutera med andra och få chansen att lära sig från andras perspektiv....

Upphandling av välfärdsteknik – SKL

Bidra både till mer en­hetliga upphandlingar och till snabbare och bättre upphandlingsprocesser. Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna...

Verktyg för att skala upp resultat

Vår förmåga att ta tillvara framgångsrika projekt är avgörande för att uppnå effektivitet och hållbarhet i ett samhälle som präglas av snabb förändring. Men trots att vi utgår från goda exempel och best pratice är det svårt att förverkliga tidigare succeer i bred...

Svarskarta för sociala medier – Eskilstuna kommun

Vägleda medarbetare som arbetar med sociala medier hur de ska hantera kommentarer. Eskilstuna kommun har tagit fram en svarskarta för sociala medier, som våra redaktörer ska kunna ta stöd av. Den är inspirerad av Kreafons och Axboms svarskartor, men anpassad för deras...

Mätning av digital mognad – DiMiOS

DiMiOS är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ. Läs mer...

Metodik som sänker trösklarna

Att enkelt, översiktligt och pedagogiskt beskriva hur de tre disciplinerna behovsdriven utveckling, nyttorealisering och förändringsledning möts i en sammanhållen metodik. Metodiken är ett underlag som syftar till att underlätta förståelse för och dialoger gällande...

Verktyg för digital arbetsmiljö – Statens veterinärmedicinska anstalt

Fånga och öka den digitala kompetensen hos medarbetare. På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt...

KLASSA, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

Min skoldag – utvärderingsverktyg

Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Min skoldag, ett verktyg som...

Digitaliseringssnurran

Detta verktyg ger en indikation på vilka investeringar, kostnader och bruttoeffektiviseringar (i monetära termer) som kan förväntas vid ett införande av digitala tjänster, ett och fem år efter själva införandet. Resultatet visas som en graf och för den som önskar även i tabellform. I verktyget finns förinställda schablonvärden, som är baserade på fallstudier och statistik från t ex SCB och Kolada.

Arbetsförmedlingens rekryteringsguide på din webbplats

Digital guide där medborgare och näringsliv kan mötas för att påbörja rekryteringsprocessen. Guide för hur offentlig verksamhet kan lägga upp och installera en digital guide på webbplatsen. Guiden gör det möjligt att göra geografiska sökningar baserat på yrke och få...

VR för att inspektera och kravställa nybyggnation

Visualisera en kommande nybyggnation i 3D för att kunna göra en digital inspektion redan i ritningsstadiet, för att kunna upptäcka eventuella fel eller korrigeringar innan själva byggandet startat.

Kartlägga läsförmågan hos elever

Läsförmågan är oerhört viktig för väldigt många ämnen, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i flera ämnen om de inte får rätt stöd i rätt tid. Lässvårigheter upptäcks dock ofta reaktivt, när just en elev har svårt att hänga med. Genom att kartlägga...

Upphandling – tidig dialog

Presentera era behov samt önskade resultat och få insikt i de olika lösningar som leverantörer kan erbjuda. Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får upphandlande myndigheter en bättre bild av vilka lösningar som finns eller kan...

Experimentell lärandemiljö

Att skapa en experimentell lärandemiljö där teammedlemmar reflekterar över arbetsprocessen för att förbättras under utvecklingsuppdraget.

Medgivande till vaccination

Skolsköterskorna ägnar mycket arbetstid till administration kring medgivande av vaccination, arbetstid som bättre kan användas till värdeskapande arbete med eleverna. Lösningen är att utveckla en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Timrå och Kramfors...

Mina meddelanden – digital säker post

Att skicka traditionell post till privatpersoner och företag är ofta kostsamt och har en negativ påverkan på miljön. Det innebär även ofta en stor administrativ börda för verksamheter som behöver skicka post, större processer så som ekonomi har ofta automatisk...

Handbok för sociala medier – Linköpings kommun

Linköpings kommun har tagit fram en kort handbok som riktar sig till alla våra redaktörer som arbetar med sociala medier ute i verksamheterna. Handboken innehållet exempelvis riktlinjer kring emojis, bilder, tonalitet och sponsring. Denna handbok ska vara ett stöd för...

Digibarometer – en workshop om digital mognad – Lantmäteriet

För att stötta Sveriges kommuner att komma igång med digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern. Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att kommunen ska kunna skapa...

Innovationstest – SKL

Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion. Hur går det till? Innovationstestet är öppet för alla offentliga organisationer. Här kan ni...