Skola

Utmaningar

UTMANING

Hur kan skolsköterskor få mer utrymme att förbättra elevhälsoarbetet?

Utöver medgivande till vaccination administrerar skolsköterskor även ett utskick där man hämtar in ett medgivande till att lagra data som sparas utifrån de hälsosamtal som sker med elever i åk F, 4, 7 samt åk 1 på gymnasiet. Dessa medgivanden har varit i pappersform för samtliga skolor i både Kramfors och Timrå.

UTMANING

Sammanhållen digital service inom skolan

Från förskolestart tills barnet går ut ur gymnasiet behöver vårdnadshavare interagera med olika delar av den kommunala förvaltningen. En kommunal förvaltning som ofta är organiserad i stuprör. Vissa saker hanteras analogt, andra digitalt. Flera olika kommunikationskanaler och IT-system används, utan samordning eller utbyte av information. Den kommunala servicen upplevs därför ofta som icke-sammanhållen och krånglig. […]

UTMANING

Likvärdig utbildning för elever

Min skoldag Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som […]

UTMANING

Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för specialpedagogerna och det blir svårt att planera sitt arbete. Om man vänder på detta perspektiv och istället jobbar proaktivt med screening kan man skapa bättre förutsättningar för specialpedagogen […]