[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Likvärdig utbildning för elever

Min skoldag Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas...

Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Läskunnighet är grunden till allt lärande, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i de flesta ämnen. Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för...