Metod & Verktyg
Metod & Verktyg

Utmaningar

UTMANING

Dokumentsignering med Open ePlatform

Introduktion Open ePlatform är inledningsvis utvecklad i det strukturfondsstödda projektet RIGES, ett samverkansprojekt mellan kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. RIGES står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänst Samverkan, projektet hade som mål att utveckla e-tjänster som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet. Utöver bygglov strävade projektet också […]

UTMANING

RPA

Introduktion Mjukvarurobotar (RPA) som kan arbeta i gränssnitt som en människa kan göra, är ett snabbt sätt att skapa automatiserade integrationer mellan system som saknar integration. Detta genom att roboten arbetar mot applikationen via användargränssnittet (skärmen) på samma sätt som en människa gör. En robot kan dessutom effektivt arbeta i tekniska gränssnitt (API) och integrationer […]

UTMANING

Skolportalen – sammanhållen digital service inom skolan

UTMANING

Får jag direktupphandla?

Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Den interaktiva vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten i samarbete med Konkurrensverket och uppdaterades i februari 2018.

UTMANING

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Exemplet i korthet Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun erbjuder en digital lösning vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är den sökande som själv registrerar alla uppgifter. Handläggningen sker därefter av med hjälp av en robot. Innovationen möjliggör att den sökande får besked inom 24 timmar och kan därmed att fokusera på det som gör skillnad, nämligen […]

UTMANING

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i Office 365 för en enkel användarupplevelse. Instruktionsvideo på engelska   

UTMANING

Mäta innovationsförmåga i verksamheten

Organizations need to know how prepared they are to support and nurture innovation. We’ve iterated on our Innovation Readiness Assessment Tool to include some of our latest insights. The Innovation Readiness tool focuses on three areas: Leadership Support — assesses strategic alignment, resource allocation and the business portfolio. Organization Design — focuses on team empowerment, […]

UTMANING

Kom igång med ditt vardagslärande!

– Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, utan något som sker en eller några gånger per år, och då ofta i traditionellt, fysiskt kursformat. Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn […]

UTMANING

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka trösklarna genom att erbjuda en gratis utbildningsplattform med korta innehållsdelar som berör våra […]

UTMANING

Introduktion till automatiserad handläggning

Ta del av film om automatiserad handläggning

UTMANING

Innovationsguiden

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser […]

UTMANING

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked. kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets modellbibliotek: https://fjl-modellbibliotek.boverket.se/  

UTMANING

Snabbare etablering och integration av nyanlända

@wrk är ett digitalt verktyg (app) som ställer de jobbiga och nödvändiga frågorna som underlättar integration, allt i syfte att förbereda nyanlända och utrikesfödda på att jobba och bo i Sverige. Förenklat handlar det om ett digitalt ”körkort” via en app för Smartphones. Lärande och aktivitet sker i dag i mobilen och den används i […]

UTMANING

Modell för praktik- och subventionerad anställning

Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har ett processverktyg tagits fram. Verktyget består av en klickbar PDF-fil, med länkar till dokument och websidor som är relaterade till de olika stegen i praktikprocessen: före, under och efter praktik. Innehållet består av relevant information i form av mallar, checklistor, filmer […]

UTMANING

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?

Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma testarbete generellt, vilket vi ser kan medföra en större kvalitet i våra leveranser. För att inte skapa en för stor förändring, vill […]

UTMANING

Räkna besparingen på din e-tjänst med E-kalkyl

E-kalkyl är en gratis webbtjänst som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e-tjänst. Du får också reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen. Så här funkar det Fyll i uppskattningar för din tjänst. Har du inga egna siffror så finns […]

UTMANING

Socialjouren – e-tjänst för akuta problem

I Halland erbjuds individer med sociala problem stöd vid akuta situationer utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider. Guide och innehåll kring hur du som arbetar inom socialtjänsten kan ta fram en e-tjänst för att stötta individer som har sociala problem utanför din ordinariearbetstid. Individer som behöver stöd från socialtjänsten är i dagsläget hänvisad till verksamhetens arbetstider. Det […]

UTMANING

Innovationsvänlig upphandling

Fördelar med funktionskrav Att uttrycka identifierade behov som en önskad funktion låser inte leveransen eller utförandet, till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt utan möjliggör för leverantörerna att bestämma hur lösningen ska se ut. Den som upphandlar öppnar upp för alternativa lösningar (alternativa anbud) och kan på så sätt få nya eller innovativa lösningar. Krav […]

UTMANING

Innovationsupphandling

När det gäller innovation i upphandling är det viktiga att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplat till verksamhetens behov. Då kan det offentliga nå en högre måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Innovationsupphandling handlar om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller […]

UTMANING

Vägledning för nyttorealisering

Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering

UTMANING

Digital konsultation inom Folktandvården – Västra Götaland

Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande. Ett utvecklingsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland mellan Allmäntandvård och Specialisttandvård, i samarbete med VGR-IT och Loudnbright AB, i syfte att utvärdera utrustningen i den kliniska vardagen samt definiera […]

UTMANING

Upphandling av välfärdsteknik – SKL

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling. För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. […]

UTMANING

Ett kunskapsstöd för digitala insatser utifrån forskning, praktik, juridik och etik

Folkhälsomyndighetens har tagit fram ett kunskapsstöd

UTMANING

Verktyg för att skala upp resultat

Vår förmåga att ta tillvara framgångsrika projekt är avgörande för att uppnå effektivitet och hållbarhet i ett samhälle som präglas av snabb förändring. Men trots att vi utgår från goda exempel och best pratice är det svårt att förverkliga tidigare succeer i bred skala. För att nyttoeffekter ska bli varaktiga behövs ett nytt sätt att […]

UTMANING

Mätning av digital mognad – DiMiOS

UTMANING

Metodik som sänker trösklarna

Metodiken är ett underlag som syftar till att underlätta förståelse för och dialoger gällande verksamhetsutveckling utan att ersätta befintliga styrdokument, modeller och metoder. Att sänka trösklarna för att komma igång helt enkelt. Inom Sundsvalls kommun har vi tagit fram en arbetsmetodik för att kommunens verksamheter lättare ska kunna orientera sig i och hålla ihop de […]

UTMANING

Verktyg för digital arbetsmiljö – Statens veterinärmedicinska anstalt

På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt och mycket en självskattning. Tanken i dagsläget är att sätta baskrav som alla medarbetare behöver klara. Sedan är det väldigt beroende på var man […]

UTMANING

KLASSA, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

UTMANING

Film om förbättring av fastighetsgränser

På ett lättsamt sätt förmedla information om arbetet med att förbättra fastighetsgränser.

UTMANING

Min skoldag – utvärderingsverktyg

Min skoldag – Ett verktyg som hjälper elever att förstå när de lär sig och trivs som bäst i skolan Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som är viktigt för att trivas, må bra och lära. Förhoppningen är att eleven får en ökad förståelse för vad som […]

UTMANING

Digitaliseringssnurran

Detta verktyg ger en indikation på vilka investeringar, kostnader och bruttoeffektiviseringar (i monetära termer) som kan förväntas vid ett införande av digitala tjänster, ett och fem år efter själva införandet. Resultatet visas som en graf och för den som önskar även i tabellform. I verktyget finns förinställda schablonvärden, som är baserade på fallstudier och statistik från t ex SCB och Kolada.

UTMANING

Arbetsförmedlingens rekryteringsguide på din webbplats

Guide för hur offentlig verksamhet kan lägga upp och installera en digital guide på webbplatsen. Guiden gör det möjligt att göra geografiska sökningar baserat på yrke och få förslag på vilken rekryteringsmetod som passar bäst för dig. Förslaget grundar sig på statistik och prognoser som är dagsaktuella för arbetsmarknaden. På så sätt kan du bli […]

UTMANING

VR för att inspektera och kravställa nybyggnation

Visualisera en kommande nybyggnation i 3D för att kunna göra en digital inspektion redan i ritningsstadiet, för att kunna upptäcka eventuella fel eller korrigeringar innan själva byggandet startat.

UTMANING

Kartlägga läsförmågan hos elever

Med verktyget Lexplore kan man genomföra en screening av samtliga elever när skolan startar, efter screeningen får pedagogerna ett underlag för hur läsförmågan ser ut klass för klass så att elever som visar lässvårigheter kan få rätt stöd direkt från skolstart. Så här kan det gå till: Samtliga elever går läsa en kort text framför […]

UTMANING

Film om hur Lexplore fungerar i praktiken

UTMANING

Upphandling – tidig dialog

Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får upphandlande myndigheter en bättre bild av vilka lösningar som finns eller kan utvecklas. Det kan leda till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. Det vi kallar tidig dialog är en del av det förarbete som alltid bör […]

UTMANING

Experimentell lärandemiljö

Att skapa en experimentell lärandemiljö där teammedlemmar reflekterar över arbetsprocessen för att förbättras under utvecklingsuppdraget.

UTMANING

Uppnå effektivare och snabbare processer genom automatisering med stöd av robot (RPA)

Att automatisera en process handlar inte enbart om att införa en teknisk lösning, utan det handlar lika mycket om att se över nuvarande arbetssätt och processer. Det är viktigt att förstå att automatiseringen kommer att innebära förändringar jämfört med hur man jobbar idag och att man talar öppet om det med hela arbetsgruppen. På grund […]

UTMANING

Mina meddelanden – digital säker post

Skicka post digitalt istället för fysiskt I Sverige finns det en nationell tjänst för att skicka post digitalt istället för det traditionella fysiska kuvertet. Via tjänsten Mina meddelanden kan myndigheter och kommuner skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Genom att skicka post digitalt kan man erbjuda bättre service, minska kostnader och spara resurser. Och […]

UTMANING

Innovationstest – SKL

Hur går det till? Innovationstestet är öppet för alla offentliga organisationer. Här kan ni välja att göra testet eller bara titta på resultaten. Testet kan göras på tre nivåer: Övergripande för hela organisationen För en enhet- eller avdelning På individnivå, själv eller i grupp Efter genomgånget test får du tillgång till dina svar och har […]

UTMANING

Ställ miljökrav och sociala krav i upphandling – Upphandlingsmyndigheten

Här hittar du alla hållbarhetskrav som är utarbetade av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med expertgrupperna inom våra olika produktområden. Genom att klicka dig igenom sex steg kan du enkelt skräddarsy ditt förfrågningsunderlag och ladda hem de hållbarhetskrav du önskar använda i din upphandling. För att kunna ladda hem kraven behöver du registrera dig med din e-postadress i […]