LÄRANDE & INSPIRATION
LÄRANDE & INSPIRATION

Utmaningar

UTMANING

Ärendehanteringsprocess, Sundsvalls kommun

Introduktion Vad kan vi automatisera? Varje behov (ur intressentens perspektiv) som kan lösas utan att ett ärende behöver registreras för handläggning, innebär effektivisering i tid och resurser. Jämför med den handläggardrivna processen ovan – var kan vi göra besparingar i manuell administration och handläggning genom att använda målbildens lösningar? Till att börja med kan rätt […]

UTMANING

Kursmeny för tredje åldern*, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Kommuner kan inte erbjuda des medborgare generell utbildning för personer som inte finns inom deras verksamheter. Idén är därför att sammanställa och marknadsför de aktörer som redan finns i samhället och visa upp denna ”meny” av utbildare för de personer som vi möte i våra verksamheter eller helt enkelt de som efterfrågar olika former […]

UTMANING

E-legitimation-AB Svenska Pass, Sollefteå kommun

Introduktion AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Tillitsnivå 4 kan likställas med den högsta nivån inom eIDAS, ”High” Med denna e-legitimation kan medborgare säkert autentisera sig mot offentliga sektor e-tjänster. Digitala utanförskapet drabbar särskilt äldre, personer med funktionsnedsättning, individer […]

UTMANING

Biblioteksbuss, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Genom att göra biblioteket mobilt kommer andemeningen i bibliotekslagen att kunna nås på ett bättre sätt. Biblioteksbussen är ett bibliotek som kan stanna till på vilken plats som helst i kommunen och är redo för in och utlåning MEN också för att guida våra medborgare till förståelse för samhällets digitala tjänster och kanske mer […]

UTMANING

Digital salong, Sollefteå kommun

Introduktion Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen svenskarna och internet 2020, […]

UTMANING

Digidelcenter, Kramfors kommun

Introduktion Digidelcenter är ett initiativ sprunget ur Digidelnätverket som skapades med projektmedel 2018. Verksamheten ska vara behovsdriven och uppfattas lika oavsett kommun i Sverige. Ett Digidelcenter ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla och en nod för kommunal medborgarservice för digital delaktighet samt ingå i ett nationellt kvalitetsarbete. Förutsättningar Digidelcenter har i dagsläget 23 deltagande […]

UTMANING

Digitala coacher, Örnsköldsviks kommun

UTMANING

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun Vi såg ett stort behov av att införa en e-signatur som en tjänst på kommunen för att kunna fortsätta vår digitala resa framåt. Införandet av e-signatur kommer att ge oss möjligheter att utveckla och förenkla för både medborgare och medarbetare. Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av […]

UTMANING

Gemensamt framtagen checklista för verksamheterna

Introduktion av checklistan Behöver handlingen verkligen signeras?​ Vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift? Kan det lösas på annat sätt än med underskrift?​ Godtas e-underskrift?​ Finns aktuell dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan för handlingen?​ Finns aktuella arkiv-regler?​ Finns det en befintlig e-tjänst?​ Webb-formulär/pdf-formulär från webben​ Hur ser flödet, processen för […]

UTMANING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun

Introduktion En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån https://digitalkompetens.instante.se/. Sedan ges kompletterande utbildningsinsatser och andra angelägna insatser inom området ledning […]

UTMANING

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion Vi har valt att göra en gemensam utbildningsaktivitet på en chefsdag, med chefer på alla nivåer som målgrupp 1. En webbmodul genomförs av cheferna där vi ser efterföljande workshop som ett viktigt moment. I workshopen diskuteras frågeställningarna från e-modulen i mindre grupper av chefer. Gruppindelningen kan variera mellan organisationer men bör baseras på hur […]

UTMANING

Checklista för målgruppsanpassning med tips på kommunikationsinsatser, Härnösands kommun

Introduktion  Identifiera målgrupper: Vilka målgrupper finns i organisationen? Hur många målgrupper passar bra? Ska vi klustra målgrupper? Finns det ett värde i att hantera målgrupper i en turordning? Ska någon målgrupp användas som resurs i det fortsatta genomförandet? Skapa en kommunikationsplan och förslag på innehåll: Vilka är målgrupperna? Vem bör vara avsändare av informationen i […]

UTMANING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, Örnsköldsviks kommun

Introduktion I Örnsköldsvik antog kommunfullmäktige, KF Digitaliseringspolicyn i juni 2018 och den stakar ut förhållningssätt och riktning. Policyn utgår från perspektiven trygghet, kompetens, ledarskap, hållbarhet och innovation. I samband med förankringsprocessen för policyn identifierades att perspektiven kompetens och ledarskap som en framgångsfaktor i att realisera policyn. Utvecklingen inom området går snabbt och för att lyckas […]

UTMANING

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, DiMiOS Sundsvall kommun

Introduktion Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik blir allt viktigare, liksom verksamheters förmåga att kontinuerligt utveckla arbetssätt och medarbetare. För att utveckla och förbättra arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering påbörjade Sundsvalls kommun ett samarbete med SCDI och Göteborgs universitetet kring digital mognad under 2018. Sundsvall har årligen, och på lite olika sätt mätt, samtalat krig […]

UTMANING

Behov – säker digital kommunikation samt lösning för säkra digitala möten

Introduktion Utmaning: vi behöver kunna kommunicera med våra medborgare och intressenter på ett säkert digitalt sätt. Pandemiåren har eskalerat behovet av digital kommunikation, och många medarbetare och medborgare upplever att de digitala verktygen förenklar och underlättar vår vardag. Vi behöver därför se till att vi har säkra lösningar som både uppfyller externa krav och våra […]

UTMANING

Arbetsgång vid införande SDK

Introduktion Vid osäkerhet kring kommunikation och informationshantering eller svårighet att följa regulatoriska krav uppstår oftast ett behov av en säker meddelande hantering. I denna vägledning vill vi hjälpa till med stöd för ett smidigt införande och en trygg förändring till ett nytt digitalt arbetssätt. Här finns information om hur man utreder om det finns ett […]

UTMANING

Sundsvalls kommuns API-strategier

Introduktion Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår. Den digitala upplevelsen ut mot medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar eller andra intressenter är också viktig och något som […]

UTMANING

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad process klarar också ökade volymer utan resurstillskott. De frigjorda resurserna kan till exempel användas till att förstärka barnavården och hantera […]

UTMANING

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Som ett stöd i att säkra en långsiktigt hållbar förvaltning av verksamhetens information/data så har vi tagit fram en informationsförvaltningsmodell som ett verktyg för verksamheten. Läs mer och ta del av modellen

UTMANING

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i Office 365 för en enkel användarupplevelse. Instruktionsvideo på engelska   

UTMANING

Idébok från Skaraborgs innovationssluss

För att engagera och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna har detta häfte tagits fram. Här listas ett urval av exempel på utmaningar som det arbetats med inom innovationsledarskapsutbildning, vardagsförbättringar samt kommunövergripande arbeten. Några idéer är fortfarande på idéstadiet medan andra redan är implementerade.  

UTMANING

Spel om informationshantering och arkiv

Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv.

UTMANING

Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Sydarkivera publicerar utbildningarna öppet så att verksamma inom kommunal sektor kan ta del av dem.  

UTMANING

Automatisering av ekonomiskt bistånd i Uppsala

Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen.

UTMANING

Implementering av välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik ställer särskilda krav på socialtjänsten när det gäller planering, kompetens och samverkan. För att digitaliseringen ska leda till varaktig förändring och […]

UTMANING

Behovsdriven utveckling – en vägledning

Målen med behovsdriven utveckling är ytterst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en effektivare verksamhet i […]

UTMANING

Film om välfärdsteknik 2030

Kommunerna i Stockholms län har tagit fram en målbild kring välfärdsteknik i form av en kort film. Filmen är ett verktyg för socialtjänst och digitaliseringsenheter att diskutera kring vilka strategiska satsningar och långsiktiga investeringar vi behöver göra.  

UTMANING

Process för personuppgiftsincident

Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt gått förlorade eller ändrats röjts till någon obehörig. Obs! Det spelar ingen roll om […]

UTMANING

Hur får vi in evidensbaserad praktik i Individens behov i centrum (IBIC) – Götene kommun

Götene kommun har spelat in en film som visar vad EBP innebär och hur det kan gå till rent konkret i verksamheten. I filmen ingår även tydliggörande pedagogik. Efter varje scen finns efterföljande diskussionsfrågor som kan användas på APT eller liknande möten. Syftet med utvecklingsdagen och filmen är att starta ett lärande om hur vi […]

UTMANING

Utveckling på särskilda boenden

Ett förändrat arbetssätt är inte bara att lära sig nya program. Det innebär även attitydförändringar, perspektivförändringar och framförallt att få tid att diskutera med andra och få chansen att lära sig från andras perspektiv. Därför har vi i projekt eGO, Göteborgs Stad, tagit fram detta arbetsmaterial för ett stöd för fortsatt diskussion. Tanken är att […]

UTMANING

Nationella parters stöd och underlag för kommunal vård, omsorg och socialtjänst

Digital vård & omsorg är en informations- och stödportal. Här presenteras en sammanställning av alla tillgängliga nationella stöd och underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Alla stöd och underlag är kategoriserade efter verksamhetsområde, målgrupp och delområde inom Vision e-hälsa 2025. Kan bidra till att uppfylla mål 3 Hälsa och välbefinnande för […]

UTMANING

Digitaliseringsstrategi – Tanums kommun

En digitaliseringsstrategi från Tanums kommun

UTMANING

Svarskarta för sociala medier – Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har tagit fram en svarskarta för sociala medier, som våra redaktörer ska kunna ta stöd av. Den är inspirerad av Kreafons och Axboms svarskartor, men anpassad för deras kommun.

UTMANING

Digitaliseringsstrategi – Södertälje kommun

En digitaliseringsstrategi från Södertälje kommun.

UTMANING

Experimentell lärandemiljö

Att skapa en experimentell lärandemiljö där teammedlemmar reflekterar över arbetsprocessen för att förbättras under utvecklingsuppdraget.

UTMANING

Medgivande till vaccination

Skolsköterskorna ägnar mycket arbetstid till administration kring medgivande av vaccination, arbetstid som bättre kan användas till värdeskapande arbete med eleverna. Lösningen är att utveckla en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Timrå och Kramfors kommun har utvecklat en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Dessa medgivanden har varit i pappersform tidigare. De har […]

UTMANING

Handbok för sociala medier – Linköpings kommun

Denna handbok ska vara ett stöd för dig i ditt arbete med sociala medier. Från första tanke till vart enda steg under din närvaro i sociala medier. Riktar sig till alla medarbetare, och inte enbart kommunikatörer.

UTMANING

Digibarometer – en workshop om digital mognad – Lantmäteriet

Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att kommunen ska kunna skapa samsyn om sin digitala mognad. Workshopen passar lika bra för ledningsgrupper som för andra arbetsgrupper inom ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som gruppen diskuterar både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar ca 7 h att genomföra och kan delas […]